1. Nhân sự:

– Nhân sự cố định: 100 người

– Nhân sự lưu động: 250 người

– Nhân viên văn phòng: 5%

– Nhân viên kỹ thuật: 8%

– Nhân viên giám sát: 10%

– Tổ trưởng: 7%

– Công nhân: 70%

  1. Trình độ:

– Trình độ đại học: 18%

– Trình độ cao đẳng: 20%

– Tốt nghiệp trung cấp: 22%

– Lao động phổ thông: 40%

Công nhân kỹ thuật

Stt Công nhân theo nghề Số lượng Bậc thợ
4/7 5/7 6/7 7/7
1 Công nhân lái xe tải và xe con 15 3 8 4  
2 Công nhân mộc và cốp pha 25 10 8 4 3
3 Công nhân cơ khí chế tạo. 20 8 6 5 1
4 Công nhân xây dựng 70 20 10 25 15
5 Công nhân kết cấu thép. 50 10 15 10 15
6 Công nhân điện nước xây dựng 20 6 10 4 0

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật

STT Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghề Số lượng
1 Kỹ sư Xây dựng 2
2 Kỹ sư giao thông 1
3 Kỹ sư cầu đường 2
4 Kỹ sư máy tính và mạng viễn thông 2
5 Kỹ sư điện, điện lạnh 5
6 Kỹ sư cơ khí 1
7 Kỹ sư máy 2
8 Kiến trúc sư 1
9 Cử nhân kinh tế 5
10 Trung cấp Xây dựng 10
11 Trung cấp điện, điện lạnh 15
12 Trung cấp kinh tế 10